top of page

Ochrana osobných údajov

Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní našich služieb v rámci spoločnosti PROVOCO s.r.o., so sídlom Mlynská 26, 90084 Báhoň, IČO: 46711481 (ďalej len „My“ alebo „PROVOVO“).

 

Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle +421 917 110 903, e-mailom na info@provoco.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že nám predmetná povinnosť nevyplýva z právnej úpravy, nemáme určenú žiadnu zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov, pričom všetky a akékoľvek povinnosti a záväzky si v tejto sfére plníme sami s najvyššou odbornou starostlivosťou, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

 

Čím sa riadime pri spracúvaní osobných údajov?

 

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR“), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími predpismi.

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

 

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

- poskytovať naše služby našim klientom,

- plniť rôzne zákonnéa zmluvné povinnosti, a

- chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

 

Účel: Poskytovanie našich služieb

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Súvisiace predpisy:  Občiansky zákonník, Obchodný zákonník a iné súvisiace predpisy

Účel: Uzatváranie a plnenie zmlúv vrátane spracúvania a vytvárania objednávok, zmlúv, faktúr, dodacích listov, styk s bankou atď.

Právny základ: Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Súvisiace predpisy:  Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

Účel: Vedenie účtovníctva, vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov atď.

Právny základ: Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Súvisiace predpisy:  zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty

Účel:  Zasielanie newslettrov klientom prevádzkovateľa

Právny základ: Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je informovať klientov o novinkách. S poukazom na zásadu proporcionality, je prevádzkovateľ toho názoru, že oprávnený záujem prevádzkovateľa informovať klientov o týchto skutočnostiach, prevažuje nad záujmom ochrany súkromia dotknutej osoby

Súvisiace predpisy:  zákon o elektronických komunikáciách, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Účel:  Zasielanie newslettrov,dotknutým osobám, ktoré nie sú klienti prevádzkovateľa

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, opodstatnený záujem, publikovaný obsah

Súvisiace predpisy:  zákon o elektronických komunikáciách, zákon o reklame, zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

Účel:  Hľadanie vhodného zamestnanca, vedenie databázy záujemcov o prácu po ukončení výberového konania a v prípade ďalšej potreby kontaktovanie záujemcu

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Súvisiace predpisy:  Zákonník práce, Občiansky zákonník

 

Účel:  Vybavenie dopytu alebo otázky zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke www.provoco.sk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Súvisiace predpisy:  Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

 

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napríklad našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov pri poskytovaní našich služieb, spoločnosti ktorá nám poskytuje administratívne a účtovné služby, našim účtovným poradcom, našim poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame. Využívame bezpečné cloudové služby overeného poskytovateľa so servermi umiestnenými v jurisdikcii EÚ.

 

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú.

 

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, napríklad z verejných registrov.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ako klient máte právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak sa osobné údaje týkajú klienta, bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba, právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú. Rovnako máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.

 

Spracúvanie súborov cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené pri ďalšej návšteve užívateľa. Naša webová stránka používa vlastné súbory cookies, ako aj súbory cookies tretích strán. Vlastné súbory cookies používame na účely dočasného zapamätania si údajov pri vypĺňaní formuláru na našej stránke.

 

Na našej webovej stránke využívame aj služby tretích strán ako napríklad nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics alebo tlačidlá na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach, ako napr. na LinkedIn, Facebook, Twitter. Naša webová stránka pre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Za tieto cookies sú plne zodpovedné tieto tretie strany, a preto v prípade záujmu o bližšie informácie o cookies týchto tretích strán je potrebné si prečítať ich zásady súkromia alebo pravidlá používania služieb.

 

Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa uchovávajú vo Vašom zariadení, kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov, mesiacov) alebo pokiaľ ich ručne nevymažete.

Cookies, ktoré sa na našej webovej stránke používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies, pričom takéto nastavenie vášho prehliadača je podľa § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách považované za váš súhlas s používaním cookies.

 

Ukladaniu cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením vášho webového prehliadača, avšak v takom prípade nemusí mať naša webová stránkasprávnu funkcionalitu (to platí aj na služby tretích stránň. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci pre užívateľov každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

 

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní poskytnúť, vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov, sa môžu meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Ako subjekt údajov máte právo na: a) právo na prístup k osobným údajom; b) právo na opravu osobných údajov; c) právo na výmaz osobných údajov; d) právo na obmedzenie spracovania; e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu; f) právo na prenositelnosť údajov; g) právo podať sťažnosť dozornému úradu; h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania; i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov; j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Podrobne sú vaše práva popísané v Nariadení EU 2016/679 (GDPR)

 

Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať a uplatniť aj ostatné práva subjektu, a to zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu info@provoco.sk.

Posledná aktualizácia: 15.11.2022

Behance          Dribbble         GDPR

© 2012-2022 PROVOCO

bottom of page